fbpx
Back

I. Informații generale
1. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale societății BABEL TRAD SRL (denumită în continuare Societatea), cu sediul în mun. Oradea, str. Dr. Victor Babes, nr. 3, Judet Bihor, prin administrator unic Cheta Anca Monica, cu date de contact: 0729.155.088, e-mail contact@babelschool.ro în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextual utilizării paginii de internet www.babelschool.ro(„Site-ul”).

2. Site-ul www.babelschool.ro a fost creat cu scopul de a informa vizitatorii (potențiali clienți ai Societății) despre serviciile prestate de Societate, precum și orice alte informații de interes în legătură cu activitatea specifică desfășurată de Societate.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului, Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, în acord cu prezenta politică de confidențialitate și politica de cookies disponibilă pe acest Site.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării
Dacă sunteți utilizator/vizitator al Site-ului, Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Societății de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, Societatea va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Societateapoate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Societatea în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către societatea noastră NU vor fi transferate în afara României.
VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către societate, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea societățiicu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către societatea datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
-în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
-în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, societatea să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
-persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
-prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
-operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
-persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către societate către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
-în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al societățiisau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care societatea poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
-în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email:contact@babelschool.ro

VIII. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale, este echitabilă și transparentă.

2) Orice prelucrare și colectare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate.

3) Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncăși în fișa postului o clauza de confidențialitate.

4) În orice prelucrare de date cu caracter personal, pentru a fi legală, trebuie să se aplice cel puțin una din următoarele: persoana vizată și-a dat consimtamantul expres, liber, neechivoc și informat pentru acea prelucrare; prelucrareaeste necesară pentru încheierea sau executarea unui contract; prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale; prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale, interesul public al unui operator sau al unei părți terțe.

5) Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate.

6) Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. De asemenea, prin noul GDPR, persoanele au dreptul la portabilitatea datelor personale, dreptul la restricţionarea datelor personale și dreptul de a fi şters sau de a fi uitat.

7) Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite prin proceduri scrise astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

8) Societatea prin website-ul www.babelschool.ro poate colecta de la utilizatorii săi date cu caracter personal, dar numai cu acordul acestora și dacă le furnizează voluntar.

In cazul de față, acordul se consideră acordat expres în momentul în care utilizatorul accesează site-ului șibifeazăopțiunea privind prelucrarea datelor sale folosind cookies-uri.

Societatea certifică faptul căîndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoana interesată se poate adresa atât societății noastre, fie prin corespondență electronică la adresa de email: contact@babelschool.ro fie la adresa sediului secundar din:Oradea, Str. George Enescu, nr. 22, jud. Bihor, cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Str. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România, Telefon: +40.318.059.211, Fax: +40.318.059.602, Web: www.dataprotection.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookies. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați politica de cookies a societății.

Societatea BABEL TRAD SRL
Prin administrator Cheta Anca Monica

Deschide Chat
Hello 👋,
Cu ce te putem ajuta?